MenuMenu bars
Header waves

Algemene voorwaarden

Half circle rightKeertje mee het water in?
Overlay

Algemene Voorwaarden Geboren Zwemmers

 1. Algemeen
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Geboren Zwemmers en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind.
 3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk indien door Geboren Zwemmers uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
 4. Eerdere versies van de Algemene Voorwaarden worden door deze versie vervangen.
 • Inschrijven
 • Ieder kind van 4 weken en ouder kan worden ingeschreven.
 • In het inschrijfformulier dient u aan te geven of uw kind bijzondere eigenschappen (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ASS, PDD-NOS, downsyndroom), lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s heeft.
 • Wanneer er op een later moment wordt geconstateerd dat uw kind valt onder 1 van de noemers bij punt 2b, kan Geboren Zwemmers overgaan tot een aangepast lespakket. Hiervoor kan Geboren Zwemmers aangepast aantal lessen hanteren.
 • De inschrijving is pas definitief op het moment het inschrijfgeld door Geboren Zwemmers is ontvangen.
 • Activiteiten
 • Het geven van zwemlessen aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma die voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Geboren Zwemmers verzorgt dit zwemdiploma van het zweminstituut ENVOZ.
 • Het geven van zwemlessen aan kinderen met als doel zelfredzaamheid
 • Het stimuleren en verrichten van watergebonden activiteiten voor kinderen vanaf 4 weken oud.
 • Lesrooster
 • De lestijd en dag wordt in onderling overleg gepland.
 • Tijdens de officieel erkende schoolvakanties is het mogelijk inhaallessen te boeking of extra te komen zwemmen.
 • De zwemschool is op verplichte vrije dagen gesloten, tevens op goeie vrijdag.
 • Binnen 4 uur voorafgaand aan de aanvang van de zwemles kan er kosteloos worden afgemeld, waarna de betreffende zwemles later kan worden ingehaald. In alle andere gevallen kan er door de ouders van het kind geen aanspraak worden gemaakt op de zwemles waarvoor er niet online is afgemeld.
 • Voor elk op tijd online afgemelde zwemles, krijg je er 1 tegoed
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan reeds ingeplande zwemlessen, Geboren Zwemmers behoud zich het recht deze in afstemming te verplaatsen.
 • Zwemlocaties en veiligheid
 • De zwemlessen worden gegeven in goedgekeurde zwembaden die voldoen aan van overheidswege gestelde eisen.
 • De ouders van de cursist kunnen tevens kiezen voor een zwemles op privélocatie. Hiervoor gelden er additionele reiskosten die op kilometerbasis worden berekend. Geboren Zwemmers is niet verantwoordelijk voor de technische eisen en de veiligheid van de privélocatie waar de privéles plaats zal vinden.
 • Het afzwemmen vindt plaats in een goedgekeurd zwembad, die voldoet aan van overheidswege gestelde eisen.
 • Het is tijdens de zwemlessen verplicht om een zwembroekje/luier van Geboren Zwemmers te gebruiken ter voorkoming van eventuele ontlasting in het zwemwater en het behoud van de bewegingsvrijheid van het kind, alsmede om de veiligheid van de cursisten te waarborgen. Dit geldt voor ALLE kinderen. De wasbare zwemluier is te verkrijgen bij Geboren Zwemmers.
 • Papieren zwemluiers worden tijdens de zwemlessen niet geaccepteerd vanwege de veiligheids- en milieuredenen. (Wasbare) zwemluiers worden bij Geboren Zwemmers aangeschaft.
 • De ouder/verzorger of andere begeleider van het kind dient zich te houden aan de voor de zwemlocatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door Geboren Zwemmers gegeven redelijke aanwijzingen op te volgen. De niet-naleving van de gedragsregels en de instructies kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles.
 • Prijzen en betaling
 • Alle lesgelden worden door de ouder vooraf betaald door middel van automatische incasso
 • Het maandtarief wordt 12 maanden in het jaar in rekening gebracht.
 • Het lesgeld is exclusief schoolvakanties en vaste vrije dagen, deze dagen en weken zijn reeds in mindering gebracht in het tot stand komen van het tarief
 • Er geldt eenmalige inschrijfkosten van 30 euro
 • Afzwemmen voor diploma A/B/C kost 75 euro
 • Betaalperiode is vóóruit en per de eerste van de maand
 • Opzegging en restitutie
 • Er is geen restitutie van cursusgeld mogelijk bij een tussentijdse opzegging of om welke reden dan ook. Indien een les door Geboren Zwemmers wordt geannuleerd, zorgt Geboren Zwemmers in dat geval voor een alternatieve zwemles.
 • Er geldt 1 maand opzegtermijn
 • Er vind geen verrekening plaats van openstaand lestegoed.
 • Corona maatregelen
 • Iedere ouder/verzorger ontvangt, indien van toepassing, een separaat document waarop de corona maatregelen staan en houdt zich aan deze afspraken.
 • Aansprakelijkheid
 • Indien er door overmacht (bijvoorbeeld ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (een van) de leslocaties, aanvaardt Geboren Zwemmers geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet-gegeven zwemlessen.
 • Ingeval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Geboren Zwemmers, is de vergoeding niet hoger dan het verzekerd bedrag.
 • Iedere aansprakelijkheid van Geboren Zwemmers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Tijdens de lessen kunnen enkel door Geboren Zwemmers foto’s en video’s worden gemaakt, deze kunnen door Geboren Zwemmers voor promotionele en commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • Indien u niet in beeld wenst te worden gebracht, dient u dit vooraf aan te geven bij Geboren Zwemmers.
 • Het is niet toegestaan zélf foto’s en video’s te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Geboren Zwemmers.
 1. Bescherming persoonsgegevens
 2. Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante privacyregels zal Geboren Zwemmers technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van het kind verzamelen wij uitsluitend ter bescherming van de gezondheid van het kind en de daarmee verband houdende maatregelen te treffen.
 3. De persoonsgegevens worden door Geboren Zwemmers enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder een wettelijke bepaling of toestemming van de opdrachtgever.
 1. Slotbepalingen
 2. Op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen Geboren Zwemmers en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Nijmegen.
Overlay