MenuMenu bars
Header waves

Pedagogisch beleid

Half circle rightKeertje mee het water in?
Overlay

Welkom!

Graag voorzien wij je middels dit pedagogisch beleid van alle informatie die belangrijk is om als ouder te weten. Hoe wij met ouder en kind om gaan.

Visie

Door jouw kind naar Geboren Zwemmers te brengen, kies je voor aandacht in individuele ontwikkeling en veiligheid in de breedste zin van het woord.

Pedagogische uitgangspunten

Geboren Zwemmers is een zwemschool welke gespecialiseerd is in zelfredzaamheid. Elk kind leert eerst zelfstandig om te rollen naar de rug en te gaan drijven, zodat hij kan ademen en fysiek kan ontspannen.

Geboren Zwemmers bewaakt de kwaliteit van haar zwemlessen door:

 • Continue (online) training te volgen;
 • Jaarlijks up-to-date te zijn voor kinder EHBO;
 • In het bezit te zijn van een geldige verklaring voor goed gedrag (VOG);
 • Jaarlijks gecontroleerd te worden door het KNZB op de kwaliteitseisen van SuperSpetters;
 • Ieder kind te “volgen” via een online volgsysteem op vaardigheden

Bovendien voelen wij ons verantwoordelijk voor de veiligheid van ouder en kind in de breedste zin van het woord. Wij creëren een leeromgeving waar veiligheid en vertrouwen voorop staat. 

Pedagogische doelen

De volgende vier pedagogische doelen zijn beschreven:

 • Het bieden van emotionele veiligheid;
 • Het bevorderen van de persoonlijke competentie;
 • Het stimuleren van de sociale competentie;
 • Het bevorderen van de morele competentie (overdracht van normen en waarden).

Het bieden van emotionele veiligheid

Geboren Zwemmers is er van overtuigd dat ieder kind uniek is. Kinderen mogen er op hun manier zijn, hun eigen “ik”. Ieder kind heeft behoefte en recht op emotionele veiligheid.

 • Door individueel aandacht te geven kunnen wij kind specifiek ingaan op de emotionele behoeften en afstemmen in wat hij nodig heeft.
 • Wij creëren een voorspelbare leeromgeving door te benoemen wat we gaan doen, op welk moment en wanneer een oefening afgelopen is.
 • Door uitingen van onzekerheid en angst er te laten zijn en te begeleiden door de emoties van het kind te benoemen en te erkennen creëren wij een omgeving waar het kind zichzelf mag zijn en in kan groeien.
 • De emoties van vreugde, verdriet, blijdschap, boosheid, vertrouwen, angst,  plezier en pijn mogen er allemaal zijn en erkennen wij naar het kind door deze onder woorden te brengen.
 • Non verbale uitstraling is vriendelijk en uitnodigend

Het bevorderen van de persoonlijke competentie

Persoonlijke competenties stellen het kind in staat om situaties of problemen zelfstandig op te lossen. Onderzoeken en spel zijn voor een kind belangrijke middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Onze focus ligt met name op de volgende persoonlijke competenties:

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Flexibiliteit
 • Probleem oplossend vermogen

Wij dragen bij aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties door:

 • De baby’s te laten voelen aan speeltjes of materialen
 • Ontwikkeling gerelateerd spel aan te bieden zoals behoefte om te sorteren, verzamelen
 • Talent van het kind te erkennen en te stimuleren
 • Het kind te laten kiezen tussen 2 spellen
 • Kind te stimuleren tot zelfstandigheid, zoals zelf afzetten in het water
 • Het kind zo veel als mogelijk zelf te laten doen wat bijdraagt aan de autonomie van het kind

Het bevorderen van sociale competentie.

Sociale competenties staat voor bijvoorbeeld voor het kunnen inleven in de ander, kunnen communiceren, samen werken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Geboren Zwemmers hanteert geen strafmethoden, wij geloven en handelen in positieve bekrachtiging.

Wij dragen bij aan het bevorderen van sociale competenties door:

 • Het goede voorbeeld te geven
 • Goed naar het kind te luisteren
 • Elkaar bij de voornaam te noemen
 • Kinderen te complimenteren en te belonen als ze een motorische vaardigheid juist uitgevoerd hebben.
 • Kinderen te complimenteren en te belonen als ze positief gedrag laten zien.
 • Belonen kan bestaan uit (en niet beperkt tot) een sticker, een high five, een speeltje krijgen wat hij graag wil hebben
 • In groepsverband op de beurt te laten wachten

Het bevorderen van de morele competentie, overdracht van normen en waarden.

Het duidelijk uitdragen van bepaalde normen en waarden helpt duidelijkheid en verwachtingen te managen.

Wij dragen bij aan het bevorderen van de normen en waarden door:

 • Het goede voorbeeld te geven
 • Beleefd te zijn en respect naar elkaar te tonen
 • Indien nodig, excuses te maken
 • Elkaar te begroeten bij binnenkomst en weggaan
 • Elkaar bij de naam te noemen
 • Rustig te wachten totdat je aan de beurt bent
 • De les voor jou en na jou niet te verstoren
 • Niet vechten, duwen of bijten

De motorische ontwikkeling

De ontwikkeling van het bewegen verloopt in de eerste vier levensjaren bij iedereen vrijwel gelijk, mits het kind zich veilig voelt. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen hetzelfde patroon zullen volgen, maar dat het per kind verschilt in welk tempo dit gebeurt. Zo beweegt een baby vanuit reflexen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zuig- en grijpreflex. Deze reflexen zullen overgaan in automatische bewegingen, zoals de evenwichts- en opvangreactie. Kinderen zullen op een gegeven moment doorkrijgen dat ze deze bewegingen bewust in kunnen zetten. Hun spieren worden dan aangestuurd vanuit het zenuwstelsel.

De motorische ontwikkeling verloopt in het eerste levensjaar erg snel. Zo zijn de verschillen in motoriek tussen baby’s en peuters enorm. Kinderen leren heel snel controle over hun lichaam te krijgen en daardoor neemt hun bewegingsvrijheid toe.

Geboren Zwemmers stimuleert het kind in zijn motorische ontwikkeling door veel herhaling in het bewegen en door middel van spel. De motorische ontwikkeling bestaat uit een aantal gebieden, namelijk:

 • Sensomotorische ontwikkeling (zintuigen en motoriek).
 • Grove motoriek (bijvoorbeeld rennen, rollen, fietsen en klimmen).
 • Fijne motoriek (bijvoorbeeld het vastpakken van speelgoed of tekenen en schrijven).
 • Besef van het eigen lichaam (bijvoorbeeld kietelen of een ander imiteren).

Geboren Zwemmers werkt samen met kinderfysio therapeuten als ook een sportchiropractor welke onder andere gespecialiseerd zijn in de motorische ontwikkeling van het bewegingsstelsel.

De houding van de lesgever

Het kind heeft behoefte aan aandacht, warmte en emotionele steun. Elk kind laat dit op zijn eigen manier blijken. Onze lesgevers zijn daarom gevoelig (‘sensitief’) voor de signalen die een kind afgeeft, door goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat het bedoelt. Geboren Zwemmers stemt ook regelmatig af met de ouder.

De lesgever verwoord emoties en gevoelens  van kinderen, bijvoorbeeld bij angst, blijdschap, trots of verdriet. Op deze manier kan de lesgever laten merken dat ze zich betrokken voelt bij wat het kind doet, voelt en meemaakt, dat ze hier begrip voor heeft en dat ze het kind hierin ondersteunt. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het kind krijgt wat hij wil. Je kunt niet altijd aan zijn wensen tegemoet komen, maar je kunt wel laten merken dat je zijn gevoelens opvangt. Wanneer een kind een bepaald speeltje graag wilt hebben, zal deze gebruikt worden als beloning voor gewenst gedrag.

Door sensitief-responsieve reacties te ontvangen zal een kind ervaren dat het op de lesgever kan rekenen, dat zij hem de moeite waard vindt en vertrouwen in hem heeft. De lesgever vormt een veilige basis voor het kind. Hierdoor zal hij vertrouwen krijgen in de omgeving en in zichzelf waardoor hij, vanuit die veilige basis, de omgeving durft te gaan ontdekken en nieuwe dingen durft te proberen. Een kind zal daardoor in staat zijn nieuwe vaardigheden te oefenen en veerkracht te ontwikkelen. Hij heeft doorzettingsvermogen en is flexibel om problemen op te lossen. Een kind zal hierdoor beter met stress om kunnen gaan.

Respect voor autonomie

Ieder kind is anders, dus ieder kind zal de dingen op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo doen. Wanneer een kind eerst zelf een handeling probeert uit te voeren of oplossingen zoekt voor de problemen waar hij mee te maken krijgt, ontwikkelt het zelfredzaamheid en leert het oplossingsgericht te denken. De lesgever ziet elk kind voor vol aan en houdt rekening met zijn gevoelens, wensen en ideeën. Geboren Zwemmers zorgt voor structuur en voorspelbaarheid waardoor het kind zich kan voorbereiden op het geen wat komen gaat.

Praten en uitleggen

Geboren Zwemmers legt uit en ondersteund aan te leren vaardigheden door het gebruik van taal en pictogrammen.

Structuur en grenzen

Structuur geeft kinderen houvast en vergroot hun gevoel van veiligheid. Kinderen die zich veilig en zeker voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan en hun omgeving te ontdekken en ervaringen te verbreden. Hierdoor worden ze in staat gesteld om nieuwe dingen te leren.

Geboren Zwemmers biedt structuur en grenzen aan door:

 • een vaste indeling in de zwemles te hebben;
 • de lesgever is voorspelbaar in haar gedrag, zo weet het kind waar hij aan toe is;
 • een vaste lesgever voor het kind
 • de lesgever geeft consequent en respectvol grenzen aan in het gedrag van het kind
 • Door zelf het goede voorbeeld te geven,
 • gedragsregels regelmatig te herhalen
 • gewenst gedrag te benoemen en te belonen
 • het kind stimuleren in het aanleren van positief gedrag en dit gewenste gedrag in stand te houden.

Herhaling

Jonge kinderen moeten nog leren hoe de wereld in elkaar zit, alles is nog nieuw en onoverzichtelijk. Door herhalingen wordt de wereld voorspelbaar en veilig. Herhaling is belangrijk voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Jonge kinderen herhalen vaak dezelfde bewegingen of handelingen en maken daarin kleine variaties, om te kijken wat dat doet. Door steeds dezelfde handelingen te oefenen, raken deze als het ware ‘ingeslepen’ en gaan ze steeds makkelijker. Als een handeling eenmaal goed ingeslepen is, gaat het automatisch en kost het minder energie om die handeling uit te voeren. Op die manier komt er weer energie en aandacht vrij om andere zaken te leren. Herhaling heeft daarom ook een zeer belangrijke plek binnen de zwemschool.

Zone van de naaste ontwikkeling

Bij het stimuleren van de ontwikkeling houden de lesgevers rekening met het actuele ontwikkelingsniveau en de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Het actuele ontwikkelingsniveau is datgene wat een kind zelfstandig kan. De zone van de naaste ontwikkeling ligt weer net een stapje hoger.

Dit omvat de vaardigheden die een kind nog niet zelfstandig kan, maar wel met hulp van de lesgever. Het stimuleren van de ontwikkeling vindt dus altijd plaats binnen de zone van de naaste ontwikkeling, door kinderen te stimuleren vaardigheden te oefenen met hulp van de lesgever. Op deze manier tillen lesgevers de kinderen steeds naar een hoger niveau. De lesgever maakt hierbij altijd een weloverwogen inschatting van wat een kind met een beetje hulp kan en wat nog helemaal buiten zijn bereik ligt.

Overleg met de ouder en/of verzorger

De lesgever houdt nauw contact met de ouder en /of verzorger van het kind. Indien de lesgever iets opvalt in de ontwikkeling van het kind, wat relevant is voor het behalen van het zwemdiploma, dan bespreekt zij dat.  De ouder informeert de lesgever op haar beurt.

Afsluiting

Omdat wij het belangrijk vinden dat de ouder en/of verzorger weet hoe wij met het kind om gaan hebben wij dit pedagogisch plan opgesteld. Ook is het plan organisch en staat daarom niet vast ook kunnen er dingen door de tijd aangepast worden.

Overlay