MenuMenu bars
Header waves

Privacy policy

Half circle rightKeertje mee het water in?
Overlay

PRIVACYVERKLARING GEBOREN ZWEMMERS    

Bij Geboren Zwemmers hechten wij veel waarde aan respect voor de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten en hun ouders. Dit geldt ook voor de privacy. Omdat wij transparantie belangrijk vinden, hebben wij een beleid met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens ontwikkeld. In dit document vertellen wij hoe wij welke persoonsgegevens voor welke doeleinden wij verwerken, hoelang wij deze gegevens bewaren en welke maatregelen wij nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens die wij in onze bestanden hebben.

De aan u ter beschikking gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring

De verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor deze verklaring is:

Geboren Zwemmers

T.a.v. Hanneke Deen – van Tol

Draaischijf 41

6596GG Milsbeek

Verwerking van uw persoonsgegevens

Geboren Zwemmers verzamelt uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van persoonsgegevens zoals een naam een identificatienummer, locatiegegevens, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit.

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens per categorie:

 1. Cursisten
 2. Voornaam of voornamen
 3. Achternaam
 4. Geboortedatum
 5. Adres, postcode en woonplaats
 6. Eventuele allergieën of gezondheidsinformatie.
 1. Ouders/verzorgers
 2. Voornaam of voornamen
 3. Achternaam
 4. Adres, postcode en woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. Betaalrekening (IBAN)
 7. Betalingsgegevens.
 1. Leveranciers
 2. Bedrijfsnaam en KvK-nummer,
 3. Voor- en achternaam contactpersoon,
 4. Zakelijk e-mailadres,
 5. Zakelijk telefoonnummer,
 6. Factuurgegevens,
 7. Geleverde diensten of goederen.
 1. Ontvangers nieuwsbrief
 2. Voor- en achternaam
 3. E-mailadres

Doelen voor de gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doelen die wij vooraf hebben bepaald. Deze doelen zijn relevant voor onze bedrijfsvoering en de naleving van wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst,
 • Plannen van zwemlessen met de ouder,
 • Naleving van wet- en regelgeving,
 • Versturen van nieuwsbrieven en
 • Onderhouden van relaties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Geboren Zwemmers doen wij niet aan geautomatiseerde besluitvorming, wat neerkomt op besluitvorming zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon. Dit omdat geautomatiseerde besluitvorming grote gevolgen voor de rechtspositie van de betrokkene kan hebben en de gevolgen ervan niet altijd even duidelijk zijn.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel en alleen binnen de Europese Economische Ruimte, kortweg de EER. Dit betekent dat uw gegevens niet buiten de EER worden opgeslagen of naar partijen buiten de EER worden verzonden. Indien wij uw persoonsgegevens toch buiten de EER zullen opslaan, zullen wij u voortijdig op de hoogte brengen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo kunnen de persoonsgegevens niet door onbevoegden worden geraadpleegd. Ook zijn de dossiers waar nodig fysiek beveiligd door middel van afsluitbare kasten in de ruimten.

Uw persoonsgegevens en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf en in beginsel verstrekken wij de aanwezige gegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen wij echter aan derden verstrekken indien zij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de betaling.  Uw persoonsgegevens zullen wij niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daartoe toestemming geeft.

Daarnaast kunnen wij de aanwezige persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen die een wettelijke taak hebben en voor de uitvoering van deze taak de persoonsgegevens nodig hebben, zoals de Belastingdienst.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken tot beperking van verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor dient u gemotiveerd aan te geven wat de reden ervan is.  Ook kunt u uw data meenemen naar een andere aanbieder van de diensten als u geen diensten van ons meer afneemt dit wordt dataportabiliteit genoemd. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@geborenzwemmers.nl. Ook kunt u ons per post bereiken via het postadres zoals vermeld op de eerste pagina van deze privacyverklaring.

Ieder verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening heeft gezet. U kunt uw Burgerservicenummer (BSN),  paspoortnummer en afbeelding onherkenbaar maken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als vuistregel hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar voor de nieuwsbrieven, communicatie en marketingdoeleinden. Voor financiële gegevens dienen wij een minimale bewaartermijn van 7 jaar of langer te hanteren. Uw gegevens kunnen wij langer bewaren indien wet- en regelgeving dit noodzakelijk maakt.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze privacyverklaring, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Wijzigingen voorbehouden

Geboren Zwemmers behoudt zich het recht tot het wijzigen van deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring zullen wij op onze website publiceren. Wij raden u dan ook aan om de website te raadplegen voor de meest recente versie van deze privacyverklaring.

Overlay